Nagsampa ng Demanda ang Hadsell Stormer & Renick para sa Kapakanan ng mga empleyado ng Otel sa Paratang na Paglabag sa Batas nang Pinakamababa’ng Pasahod

Hunyo 3, 2016 03:45 N.H. Oras nang Liwanag ng araw sa Silangan

LOS ANGELES - (BUSINESS Wire) – Ipinahayag ng Hadsell Stormer & Renick LLP na pitong manggagawa sa otel ang nagsampa ng habla’ng pang-maramihan sa Mataas na Hukuman ng Probinsya ng L.A. nito’ng linggo’ng ito, na nagpaparatang na kulang ng libu-libong dolyar ang ipinasweldo sa kanila nang kanilang pinagtatrabahuhan.

Anim sa mga nagdemanda ang nagparatang na binayaran sila nang mas mababa kaysa sa pinakamababa’ng pasweldo habang nagtatrabaho sa Sofitel Los Angeles sa Beverly Hills. Isang dating BarBack, pati na rin ang tatlong manggagawa sa housekeeping, isang manggagawa sa banquet, at isang tagapag-silbi sa restawran, ang nagparatang na ang tagapamahala ay kulang ang ibinayad o kulang ang ibinabayad sa kanila nang hanggang $5.37 kada oras.

Ang Sofitel Los Angeles ay sumasailalim sa isang 2014 batas ng siyudad na nag-aatas na ang ilang mga malalaking otel ay magbayad nang hindi bababa sa $15.37 kada oras sa lahat ng mga empleyado simula Hulyo 1, 2015.

"Naisip ko kung magkano’ng pera ang utang sa akin ng Sofitel," ang sabi ni Maria Galvez, isang housekeeper sa Sofitel," at makaraan ay napag-alaman ko na hindi lamang pala ako. Noon ako nagpasya na kailangan nami’ng kumilos. "Para sa isang housekeeper na katulad ni Bb. Galvez, di-umano’y kulang nang mahigit sa $575 ang ipinasweldo sa kanya ng Sofitel Los Angeles simula nang magkabisa ang pinakamababa’ng pasweldo noong Hulyo.  May 40 housekeeper ang nagtatrabaho sa otel.

Nagparatang din ang lahat ng pitong nagdemanda na alinma’y hindi pareho ang pagbabayad sa kanila sa lahat ng oras na ipinagtrabaho nila o ang dapat ay bayad sa kanila tulad nang iniaatas ng batas na bayad para sa mga sobra’ng oras na ipinagtrabaho lampas walong oras sa isang araw, kabilang ang para sa oras na ang mga housekeeper ay itinalaga upang maglinis ng kuwarto matapos na sila ay nakalabas na sa oras at kung ang mga maling oras nang paglabas ay itinala upang ang mga empleyado ay hindi bayaran para sa sobra sa oras na ipinagtrabaho.

Pinakahuli, ang mga nagdemanda ay nagbibintang na ang Sofitel Los Angeles ay may utang na bayad sa mga empleyado na isang oras para sa bawa’t araw na ipinagtrabaho na hindi ibinigay sa kanila ang kanilang oras ng pagkain at pahinga ayon sa batas-ng-estado. Sinabi nila na panayan ang pagbibigay ng trabaho sa kanila ng otel kahit alam na hindi sila magkakaroon nang sapat na oras upang kunin ang kanilang pahinga at hindi umupa nang sapat na mga tao nang sa gayon ay matulungan ang bawa’t isa sa panahon ng pahinga.

"Hindi pinapansin ng Sofitel Los Angeles ang kanilang pinaka-pangunahi’ng obligasyon na bayaran ang mga empleyado nang tamang pinakamababa’ng pasahod, bayaran ang mga ito para sa lahat ng oras na nagtrabaho ang mga iyon, at magbayad ng isang parusa’ng pasweldo para sa hindi pagbibigay ng ligal at naaayon sa batas na oras ng pagkain at pahinga," ang sabi ni Randy Renick, ang abogado ng mga nagdemanda. "Ang aking mga kliyente ay lalaban sa mga kumpanya tulad ng Sofitel na sumisira sa batas."

MgaKontak:
Hadsell Stormer & Renick, LLP
Randy Renick
626-585- 9600
rrr@hadsellstormer.com

Pagsasalin sa pamamagitan ng UNITE HERE Local 11. Original sa ingles dito: http://www.businesswire.com/news/home/20160603005885/en/Hadsell-Stormer-Renick-File-Suit-Behalf-Hotel